Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ELIKEENGLISH.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DOTYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Sklep Internetowy www.elikeenglish.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o
  Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są
  nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają
  na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a
  wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień
  niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.elikeenglish.pl prowadzony jest przez Dorotę Spilę prowadzącą
  działalność gospodarczą pod firmą DOROTA SPILA KREATYWNA EDUKACJA JĘZYKOWA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą:
  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sztukowskiego 14/6, 59-300 Lubin, NIP 6912374319, REGON
  386837581 oraz adres poczty elektronicznej: contact@elikeenglish.pl.
  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego,
  chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego
  Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w
  polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady
  dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres
  przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
  Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest
  dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub
  Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe
  Sprzedawcy).
  1.4. Definicje:
  1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
  Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
  powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
  albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła
  lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4.5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
  poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
  Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w
  Sklepie Internetowym.
  1.4.6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

Strona 2 z 7
1.4.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa (w szczególności materiały tekstowe, graficzne i audiowizualne)
przesyłana w postaci elektronicznej, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, lub rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.elikeenglish.pl.
1.4.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Dorota Spila prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOROTA SPILA KREATYWNA
EDUKACJA JĘZYKOWA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do
doręczeń: ul. Sztukowskiego 14/6, 59-300 Lubin, NIP 6912374319, REGON 386837581, adres poczty elektronicznej:
contact@elikeenglish.pl oraz numer telefonu: 732 644 104.
1.4.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
  Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
  łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
  wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
  wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
  Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
  Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
  elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów oraz
  sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
  chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
  pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu „Newsletter” widocznym na stronie
  www.elikeenglish.pl adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola
  „Zapisz się” oraz kliknięciu w link aktywacyjny podany na adres e-mail w formularzu.
  2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej
  chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny,
  znajdujący się w treści wiadomości bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@elikeenglish.pl.
  2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1)
  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
  internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej,
  Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana
  minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
  obsługi Javascript.
  2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na
  uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
  dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
  2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z
  działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu)

Strona 3 z 7
Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
contact@elikeenglish.pl.
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
  Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie
  wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych
  opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w
  tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie
  Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
  realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
  Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która
  zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
  zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
  3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie
  niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.
  3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
  Internetowego Sprzedawcy.
 2. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4.1.2. Płatności elektroniczne, kartą płatniczą oraz BLIK za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności
  określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie
  internetowej http://www.przelewy24.pl.
  4.1.2.1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą w serwisie Przelewy24.pl prowadzi spółka Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z
  siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  4.2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  5.1. Dostawa Produktu, będącego treścią cyfrową, do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  5.2. Dostawa Produktu, będącego rzeczą ruchomą, do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
  dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
  Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  5.3.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniową dostępna dla Produktów będących rzeczami ruchomymi .
  5.3.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniową dostępna dla Produktów będących rzeczami ruchomymi.
  5.3.3. Przesyłka elektroniczna dostępna dla Produktów będących treściami cyfrowymi.

Strona 4 z 7
5.3.4. Przesyłka elektroniczna może polegać na (1) przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie
składania Zamówienia Produktu w postaci pliku komputerowego albo (2) udostępnieniu Klientowi unikalnego linku
internetowego (adres URL) umożliwiającego pobranie i zapisanie Produktu w pamięci urządzenia końcowego Klienta. W tym
ostatnim przypadku Sprzedawca zapewnia prawidłowość działania adresu URL przez okres 30 dni od dnia udostępnienia.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania
Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostarczenia Produktu do Klienta liczy
się od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną
  (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576
  Kodeksu Cywilnego).
  6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  6.3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może: (1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy albo (2) żądać
  wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady przez Sprzedawcę. Klient nie może skorzystać z obniżenia ceny
  lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt
  na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Produkt był już wcześniej wymieniany lub wadę usunięto albo Sprzedawca nie
  sprostał tym obowiązkom.
  6.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  6.4.1. pisemnie na adres: ul. Sztukowskiego 14/6, 59-300 Lubin;
  6.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@elikeenglish.pl.
  6.5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
  szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –
  ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
  zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
  złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,
  określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
  kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
  DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:
  kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między
  innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na
  stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora
  Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
  gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
  której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej
  801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
  konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną
  stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
  rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
  usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Strona 5 z 7

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów o dostarczanie
  Produktów sprzedawanych jako treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8.2. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy). Do
  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać
  złożone na przykład:
  8.2.1. pisemnie na adres: ul. Sztukowskiego 14/6, 59-300 Lubin;
  8.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@elikeenglish.pl.
  8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument
  może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa
  Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy,
  która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
  Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
  pierwszego z Produktów;
  8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  8.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia
  konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje
  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)
  9.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego (w szczególności
  sprzedawanych w Sklepie Internetowym treści cyfrowych) i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co
  do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał
  wymagane prawem zezwolenia na dalszy obrót tymi Produktami.
  9.2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty
  objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.
  9.3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem
  ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym
  niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
  9.4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy bezwzględnie wiążące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i
  regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego
  wykorzystywania w celach zarobkowych.
  9.5. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa
  sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu w zakresie udzielonej licencji) licencja
  na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i
  czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci
  komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym
  dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego
  wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone
  Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania
  Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do
  korzystania z Produktu) oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
 3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących
  konsumentami.

Strona 6 z 7
10.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny, o którym mowa
w pkt. 8 Regulaminu, nie przysługuje Klientom niebędącym konsumentami.
10.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie
rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.4. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz
precyzyjności informacji podanych przez Klienta niebędącego konsumentem, w szczególności podanych w trakcie składania przez
niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta niebędącego konsumentem
przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie
weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do zawieszenia Konta lub wstrzymania realizacji
Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
10.5. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także
wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu
zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego
konsumentem zostaje wyłączona.
10.7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego
oświadczenia.
10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej
podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca
złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko
za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  11.2. Zmiana Regulaminu:
  11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa;
  zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany lub dodania Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
  realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej
  – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]
  Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14
  dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
  nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa
  Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących
  konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
  składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
  w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,
  poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy
  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
  marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia
  2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.